>> Main Menu <<

 
 • Home
 •  
 • Beauty
 •  
 • Exercise
 •  
 • Webboard
 •  
 • Contact
 • Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
   

  โยคะเพื่อสุขภาพ

  โยคะเพื่อสุขภาพ
   

  หากว่ากันตามทฤษฎี การบำบัดไม่ใช่เรื่องของโยคะ  แต่กระนั้นก็ตาม โยคะส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก
   
        คำศัพท์ “โยคะ” ใช้ใน ๒ ความหมาย ทั้งหมายถึงวิถีทาง และทั้งหมายถึงเป้าหมาย ดังที่เขาพูดกันว่า ฝึกโยคะเพื่อให้เข้าถึงโยคะในความหมายแรก โยคะคือเทคนิคการฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย ส่วนคำว่าโยคะในความหมายที่สองอันเป็นเป้า-หมายนั้น หมายถึงองค์รวมหรือ บูรณาการของชีวิตในระดับสูงสุด
       ไม่ว่าการฝึกจะเป็นในระดับสูงหรือระดับพื้นฐาน หากมันทำให้ผู้ฝึกมีความก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ความเป็นบูรณาการล้วนเรียกรวมว่าโยคะทั้งสิ้น  โยคะมองมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมไม่ได้แยกตัวมันว่าเป็นขั้นสูง ขั้นต่ำ ทั้งไม่ได้แยกมนุษย์เป็นส่วนๆว่ากายว่าจิต ว่าจิตวิญญาณ อะไรอย่างนั้น
        สภาวะที่ตรงข้ามกับองค์รวมก็คือ การแยกส่วน  ชีวิตที่แยกส่วนก็คือ ชีวิตที่เจ็บป่วยทางกาย หรือทางใจ การฝึกโยคะก็คือการที่ผู้ฝึกค่อยๆ เอาชนะสภาวะของการแยกส่วน ไปสู่การมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป   พื้นฐานการมีสุขภาพกาย-ใจที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการฝึกโยคะขั้นที่สูงขึ้น ก็คือจิตวิญญาณ
    
          
        โยคะได้แนะนำเทคนิคเพื่อสุขอนามัยทั้งกาย และใจเรียกว่ากริยาโยคะเป็นเทคนิคสำหรับผู้ฝึกที่ยังไม่อยู่ในสภาวะแห่งความสมดุล ควรฝึกก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่การฝึกโยคะขั้นสูง  ถึงกับเป็นคำเตือนเลยว่า หากไม่ทำเช่นนี้ ผู้ฝึกอาจเกิดอันตราย ไม่ทางกายก็ทางจิต
        คำว่ากริยา หรือ คำว่ากรรมะ เป็นคำเดียวกัน โดยรากศัพท์หมายถึงการกระทำ ซึ่งคำว่ากริยาในที่นี้ มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง คือหมายถึง การชำระล้างหรือ การฟื้นฟูสภาพให้คืนดังเดิม  แม้ในภควัทคีตา ก็ใช้คำว่ากริยาไปในความหมายของการชำระล้าง  ส่วนคำว่ากรรมะ หมายถึง การกระทำทั่วๆ ไป ที่ควรทำในชีวิตประจำวัน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมทั้งการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมีจิตใจที่สะอาด แม้ในอายุรเวทคำว่ากรรมะก็มีความหมายไปในทางเดียวกัน ได้แก่ โสธนากรรมะ ที่หมายถึง กระบวนการชำระล้าง ที่อยู่ในส่วนของ ปัญจะกรรมะจิกิจสา (การชำระล้างทั้ง ๕)
       ในโยคะเอง คำว่ากริยาหรือกรรมะ ใช้ในการชำระล้างอันหลากหลาย เช่น ชำระล้างอวัยวะด้วยน้ำ ด้วยอากาศ ฯลฯ  กริยาโยคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมตัว ซึ่งช่วยให้การฟื้นฟูสภาพทั้งกายและจิต เป็นไปโดยสมบูรณ์ กริยาโยคะเป็นการขยายศักยภาพที่จะปรับตัว รวมถึงเป็นการยกระดับขีดความสามารถในกลไกการตอบสนองของตน
        ถ้าจะกล่าวให้เป็นรูปธรรม กริยาโยคะ คือการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ทั้งในระดับของกายภาพและจิตใจ ความพยายามนี้ จะเป็นตัวสร้างภูมิต้านทานทำให้เกิดศักยภาพที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่มากระทบทั้งทางกายและทางใจ ทั้งจากภายนอกและจากภายในเองปราการทางกายทางใจนี้ถือว่าสำคัญมากในการสร้างพฤติกรรมที่สมดุล และบุคลิกภาพอันมั่นคงซึ่งเป็นเป้าหมายอันแท้จริงของโยคะ

     เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า สุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดีนั้นมีหลายระดับ แม้จะยังไม่อาจระบุระดับ กำหนดเป็นขีดขั้นได้อย่างชัดเจนนักก็ตาม  กริยาโยคะเป็นไปเพื่อยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพใจให้สูงขึ้น มากเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนี้ ก็มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหาร การอยู่อาศัยในที่เหมาะสม และการพัฒนาทัศนคติที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นไปในเชิงบวกต่อสังคมและผู้คนรอบตัว  ที่สำคัญก็คือการสร้างสิ่งแวด-ล้อมที่เอื้ออำนวยระหว่างการฝึกโยคะขั้นสูง
       หากร่างกายอุดตันไปด้วยสารพิษและของเสีย ก็จะใช้เทคนิคกริยาที่เฉพาะเจาะจงไปดูแลที่ระบบ ที่อวัยวะนั้นๆทั้งหมดไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างความสมดุลต่อร่างกาย แต่ยังเป็นการสร้างสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจ  ดังนั้นทุกเทคนิคของกริยาโยคะ จะออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ฝึก เพื่อพัฒนาระบบกาย-จิตสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ผู้ฝึกสามารถเผชิญกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวซึ่งทำได้โดยการพัฒนาสุขภาพของเนื้อเยื่ออันถือว่ารากฐานสำคัญของอวัยวะ ของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อเหล่านี้ทนทานต่อสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้ามากระทบ
       โยคะยังดูแลระบบประสาทกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่รับรู้และตอบสนองโดยอัตโนมัติโยคะดูแลการตอบสนองของระบบต่อมไร้ท่อซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อสุขภาพ  และดังที่ได้กล่าวก่อนหน้า โยคะให้ความสำคัญกับ  การกินระบบหายใจ การปรับทัศนคติของตนให้เป็นคนมองโลกในแง่บวก ทั้งหมดนี้เพื่อส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงของการสันดาปในร่างกายโดยรวม  เมื่อผู้ฝึกปฏิบัติตามนี้ กลไกการสันดาปซึ่งทำงานโดยของเหลวในร่างกายจะปรับเปลี่ยนในทุกระบบ เช่น ต่อมไร้ท่อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบขับถ่าย ฯลฯ อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนทั้งหมดของทั้งร่างกาย ทำให้มีความพร้อมที่จะไปฝึกโยคะขั้นสูง
       โยคะบำบัดไม่ใช่เพียงการชำระล้าง การออกกำลังกาย แต่ยังหมายรวมไปถึง การควบคุมอาหาร ทัศนคติต่อสังคมนิสัยส่วนตัว เพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นองค์รวมของกลไกการสันดาป เป็นวิธีที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริง จัดการต่อมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม และด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ จึงทำให้สามารถคาดหวังผลได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ ที่มักจะเน้นเฉพาะอาการที่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด ละเลยการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงออกมา ทั้งๆ ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน


  อ้างอิง http://www.greenlifearticle.ob.tc/page/text/yoGa/yogaknowhow1.html
  อ้างอิงรูป http://www.greenlifearticle.ob.tc/page/text/yoGa/yogaknowhow1.html
   

   
  บทความในหมวดเดียวกัน
  โยคะง่ายๆ เอาใจสาวสวย
  "โยคะ" ในยามรถติด
  6 ท่าโยคะกระชับใบหน้า
  โยคะสำหรับสาวออฟฟิศ
  โยคะ..เพิ่มความสูง
  เคล็ดลับ.... บริหารดวงตา ....ด้วย "โยคะตา"
  โยคะเพื่อสุขภาพ เลือกยังไงให้เหมาะกับตัว
  เคล็บลับผู้หญิงหุ่นดี กับท่าโยคะที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย
   
  Share
  เปิดอ่าน 3644 ครั้ง 
   
   บทความที่เกี่ยวข้อง
  โยคะง่ายๆ เอาใจสาวสวย
  "โยคะ" ในยามรถติด
  6 ท่าโยคะกระชับใบหน้า
  โยคะสำหรับสาวออฟฟิศ
  โยคะ..เพิ่มความสูง
  เคล็ดลับ.... บริหารดวงตา ....ด้วย "โยคะตา"
  โยคะเพื่อสุขภาพ เลือกยังไงให้เหมาะกับตัว
  เคล็บลับผู้หญิงหุ่นดี กับท่าโยคะที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย
  6 ท่าโยคะ กระชับใบหน้า
  โยคะเพื่อสุขภาพ
   
   บทความที่ถูกเปิดอ่านบ่อย
  โรคเครียด (Psychosomatic Disorders)
  โรคกระเพาะ
  น้ำสตรอเบอรี่ปั่น
  สุขภาพเล็บบอกโรคได้
  การอ่านผลตรวจเลือด
  กฎทองของการทำผมไปงานแต่งงาน
  การกระโดดเชือก
  ประโยชน์ของปลาทู
  ปฐมพยาบาลกรณีสำลักควันไฟ
  แก้ปัญหารูขุมขนกว้าง
  Home  |  Beauty  |  Exercise  |  Webboard  |  Contact
  Copyright © 2010 Healththai.com. All Rights reserve.